Polityka Prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

 (Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe?)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, wskazanych w umowie o dochodzenie roszczeń, jest Polski Instytut Odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000421975, NIP: 5252532087, REGON: 146141345, kapitał zakładowy 426.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: dane.osobowe@pio-odszkodowania.pl.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: iod@pio-odszkodowania.pl.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane?

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o dochodzenie roszczeń), a w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych, w szczególności Pani/ Pana danych osobowych dotyczących zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 2. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji umowy o dochodzenie roszczeń, której jest Pani/ Pan stroną.

Komu będą udostępniane Pani/ Pana dane osobowe?

 1. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
 2. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora?

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych posiada Pani/ Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przeniesienia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: iod@pio-odzkodowania.pl lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wskazanych w umowie o dochodzenie roszczeń, jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy o dochodzenie roszczeń

4. Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 1) niniejszej informacji będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o dochodzenie roszczeń, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pobierz w formacie PDF

Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy, by ustalić termin
BEZPŁATNEJ analizy prawnej.