Businesspeople standing with hands raised
z ŻYCIA wzięte

WYGRAJ z nami – tak jak ONI, czyli SUKCESY Prawników Frankowiczów.

W sprawach kredytów frankowych coraz częściej zapadają wyroki korzystne dla kredytobiorców.

Dochodząc swoich roszczeń przed sądem masz możliwość nie tylko uzyskania zwrotu nadpłaty oraz obniżenia wysokości rat kredytu i zobowiązania pozostałego do spłaty w przyszłości, ale możesz także dochodzić stwierdzenia nieważności umowy kredytu, co prowadzi do „uwolnienia się” od wadliwej umowy kredytu.

Na wstępie chcielibyśmy przekazać Państwu informację o jednym z wyroków, który zapadł w prowadzonej przez nas sprawie.

W poprzednim tygodniu w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł kolejny korzystny WYROK dla Frankowiczów. Sprawa dotyczyła naszych Klientów, którzy 12 lat temu zaciągnęli w ING Banku Śląskim S.A. kredyt indeksowany kursem CHF w wysokości około 515.000,00 zł. Po 12 latach terminowego spłacania kredytu, saldo kredytu naszych Klientów oscylowało na poziomie 560.000,00 zł, a tym samym znacznie przewyższało kwotę udzielonego kredytu. Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Bankiem jest nieważna oraz zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorców kwotę stanowiącą równowartość spłaconych przez nich rat w okresie objętym pozwem.

Wyjaśnić należy, że Kredytobiorcy mają możliwość dochodzenia w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi:

 1. „odfrankowienia” umowy kredytu;
 2. stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Tzw. „odfrankowienie” umowy kredytu polega na usunięciu z treści umów kredytowych klauzul przeliczających zobowiązanie kredytobiorcy na CHF w chwili wypłaty kredytu  (tj. po kursie kupna CHF, dowolnie wyznaczanym przez bank), a także przeliczających to zobowiązanie z CHF na PLN w chwili spłaty poszczególnych rat po kursie sprzedaży waluty, który również jest ustalany przez bank.

 • Skutki odfrankowienia:
 • powstanie nadpłaty w spłacie kredytu;
 • obniżenie zobowiązania kredytobiorcy na przyszłość;
 • kredyt oprocentowany według wskaźnika LIBOR 3M CHF lub LIBOR 6M CHF, powiększonego o stałą marżę banku, wskazaną w umowie.

Tym samym po „odfrankowieniu” kredytu, kredyt jest dalej spłacany na podstawie nowego harmonogramu spłaty. Oprocentowanie kredytu jest sumą marży banku oraz wskaźnika LIBOR wskazanego w umowie kredytu. Po pierwsze, zwrotowi podlega nadpłata powstała na skutek stosowania przez bank klauzul waloryzacyjnych, a ponadto wobec ich wyeliminowania z umowy i zaprzestania przeliczania salda kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych z CHF na PLN przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF ustalanego przez Bank, znacznemu obniżeniu ulega wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, a także wysokość salda kredytu pozostałego do spłaty.

Jako przykład przywołamy sytuację naszego Klienta, który zyskał 280.000,00 zł. Nasz Klient w 2008 r. zaciągnął kredyt w mBank S.A. w wysokości około 340.000,00 zł i w ciągu 11 lat spłacił około 220.000,00 zł. Usunięcie z umowy na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie klauzul waloryzacyjnych spowodowało zasądzenie na rzecz na rzecz naszego Klienta kwoty wynoszącej około 70.000,00 zł, stanowiącej różnicę między kwotą spłaconą przez Klienta na podstawie umowy kredytu zawierającej abuzywne klauzule waloryzacyjne a między kwotą, do której spłaty byłby zobowiązany nasz Klient, gdyby umowa kredytu od początku nie zawierała klauzul indeksacyjnych. Realna kwota korzyści Klienta to jednak ponad 280.000,00 zł, na którą składa się zasądzona nadpłata oraz kwota zmniejszenia zobowiązania pozostałego do spłaty.

Innym, coraz częściej orzekanym przez sądy, rozstrzygnięciem w sprawach frankowych jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu, do którego dochodzi na skutek uznania przez sąd, że umowa posiada wady powodujące jej nieważność od początku lub że nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy przez strony wobec usunięcia z umowy klauzul waloryzacyjnych.

 • Skutki stwierdzenia nieważności umowy:
 • kredytobiorca może żądać zwrotu przez bank spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych;
 • strony mają obowiązek dokonać wzajemnego rozliczenia spełnionych świadczeń;
 • zwolnienie kredytobiorcy z obowiązku dalszej spłaty kredytu;
 • wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Stwierdzenie nieważności umowy powoduje obowiązek rozliczenia świadczeń spełnionych przez każdą ze stron umowy na podstawie nieważnej umowy. W przypadku stwierdzenia nieważności bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy uiszczone przez niego raty kapitałowo-odsetkowe, a kredytobiorca ma obowiązek zwrócić kwotę wypłaconego kredytu (kwota kapitału, bez odsetek).

Stwierdzenie nieważności umowy jest niezwykle korzystnym rozstrzygnięciem dla Frankowiczów. Przykładowo, jak w przypadku naszych Klientów, w których sprawie niedawno temu Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy, po uprawomocnieniu się wyroku nasi Klienci nie będą mieli obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Banku, ponieważ dotychczas spłacili kwotę równą wypłaconej kwocie kredytu.

Warto też wspomnieć o wyroku w sprawie naszego innego Klienta, posiadającego kredyt indeksowany kursem CHF na kwotę około 740.000,00 zł w Banku Millennium S.A. W przypadku tego Klienta, 30 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie również ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz Kredytobiorcy sumę rat kapitałowo-odsetkowych dochodzoną pozwem. Co ważne, saldo pozostałego do spłaty kredytu w tym przypadku w dniu wydania wyroku wynosiło około 1.500.000,00 złotych, zaś Kredytobiorca spłacił już około 450.000,00 zł. Oznacza to, że w przypadku prawomocnego ustalenia nieważności zobowiązanie naszego Klienta wobec Banku wynosić będzie 290.000,00 zł, a nie 1.500.000,00 zł.

Podobnie jest w sytuacji kredytów indeksowanych kursem CHF zaciągniętych na kwotę 200.000,00 PLN – 300.000,00 PLN. Najczęściej po dwunastu latach spłaty kwota pozostała do spłaty przewyższa kwotę udzielonego kredytu.

Jeden z naszych Klientów, w 2007 r. zaciągnął w Banku Millennium S.A. kredyt na kwotę 240.000,00 zł na okres 40 lat. Do chwili obecnej Kredytobiorca spłacił już łącznie około 180.000,00 zł, a mimo to kwota kredytu pozostała do spłaty wynosi 350.000,00 zł. Ten Klient decyzję o rozpoczęciu walki z Bankiem podjął w chwili, gdy na skutek kolejnego drastycznego wzrostu kursu CHF, jego zadłużenie powiększyło się w zaledwie 2 tygodnie o kolejne 8.000,00 zł. Wtedy zrozumiał, że dalsze czekanie kosztuje znacznie więcej niż skorzystanie z naszej oferty. Dzisiaj – po WYGRANIU sprawy pozostała do spłaty kwota to tylko różnica między kwotą kredytu (240.000,00 zł) a spłaconą już sumą rat (180.000,00 zł), a więc 60.000,00 zł.

Wyjaśnić należy, że przeszkodą w dochodzeniu roszczeń wobec banku nie jest przedterminowa spłata kredytu.

W jednej z prowadzonych przez nas spraw, Klienci, którzy spłacili kredyt około 6 lat temu, na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, stwierdzającego nieważność umowy kredytu, odzyskali kwotę ponad 60.000,00 zł. Kredyt był od lat spłacony, jednak Klienci „z ciekawości” skorzystali z BEZPŁATNEJ analizy prawnej umowy kredytu. Gdy uświadomili sobie różnicę między kredytem w wysokości 180.000,00 zł, a realnie spłaconą kwotą w  wartością 240.000,00 zł i dowiedzieli się o możliwości dochodzenia roszczeń względem banku mimo wcześniej całkowitej spłaty kredytu,  bez wahania podpisali z nami umowę.

Mamy nadzieję, że w tym krótkim wpisie udało nam się dostarczyć Państwu wiedzy, która być może będzie inspiracją do działania i walki z bankami o własne pieniądze, a przy okazji przekazać informacje o SUKCESACH Prawników Frankowiczów, którzy pozostają do Państwa dyspozycji.

Prawnicy Frankowiczów

ULGA w życiu Frankowiczów

Poprzedni wpis

Frankowicze w obliczu kryzysu

Następny wpis

Polecane wpisy

Komentarze

Komentowanie wpisu nie jest dostępne.